120115 Running Man Ep 77

Để xem các video này xin hãy vào liên kết dailymotiondailymotion, videozer, videobb, tudou, tudou, tudou, tudou. Bản quyền, quyền sở hữu những video này không phải của tôi, lý do duy nhất tôi tạo danh sách phát này là muốn lưu giữ lại các link video để dễ theo dõi, trước hết là phục vụ sở thích của cá nhân tôi, sau là dành cho những người có cùng sở thích như tôi tìm được niềm vui, tất cả chúng không nhằm thu bất kì một khoản lợi nhuận nào. Xin cảm ơn!

3 thoughts on “120115 Running Man Ep 77

  1. Very intreresting blog. It was very relavant. I was searching exaxtly for this. Thank you for your effort. I hope you will write more such interesting posts.

  2. Chua co link tudou ha ban oi , thank ban nhieu lam’,nhung link dailymotion xem k ro~lam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s